Huub Ramakers - Eerstelijnspsycholoog
Open
X

Tarief en Vergoeding

Wat kost een consult?

Het tarief voor een consult bedraagt €90,00.

Sinds 2014 valt eerstelijnspsychologische zorg onder de Generalistische Basis GGZ (afgekort: GB GGZ).
Zorgverzekeraars vergoeden drie ‘producten’ in de GB GGZ: ‘Kort’, ‘Middel’ en ‘Intensief’. In het intakegesprek bespreekt u uw hulpvraag en bekijken we samen of de behandeling wordt vergoed door uw verzekering en zo ja, in welk product.

Kijk onderaan deze pagina voor een brief van het LVE (Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen) voor meer informatie.

In een aanvullende polis kunnen eventueel extra behandelingen vergoed worden die buiten de GB GGZ vallen, zoals werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar!

Brief van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen

Vergoeding eerstelijnspsycholoog in 2014

Met deze brief wil de LVE u informeren over de samenwerking tussen de huisarts (HA + POH) en de psycholoog in de GB GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog) binnen deze nieuwe structuur.

Per 1 januari 2014 wordt de GGZ aangeboden in vier echelons:

  • Zelfhulp
  • Huisartszorg en praktijkondersteuning (HA + POH)
  • Generalistische Basis GGZ (GB GGZ)
  • Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) 

De huidige eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ vormen vanaf 2014 samen de GB GGZ. In het bijbehorende nieuwe vergoedingensysteem in de GB GGZ vervalt de declaratie per consult. Daarvoor in de plaats is er een stelsel met 4 zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch.

Ieder zorgproduct telt een vast aantal minuten, waarbinnen de totale prestatie (intake, diagnose, behandeling, overleg huisarts, consultatie, e-health, etc.) dient plaats te vinden. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt de cliënt binnen een van deze vier producten behandeld.

Ook patiënten met stabiele chronische problemen kunnen dus binnen de basis GGZ worden behandeld. Naast deze 4 producten is er nog het Transitieproduct, bedoeld voor overgangssituaties zoals van 2013 naar 2014, en het zogenaamd OVP(Overig Product)-consult voor zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt, maar vaak wel in een aanvullende verzekering. En uiteraard kan uw patiënt niet-verzekerde zorg ook uit eigen zak betalen.

Wat betekent dit voor de huisarts?

De huisarts krijgt een cruciale rol in de GGZ. Op basis van de ter beschikking staande modellen, kennis en ervaring zijn er drie verwijsmogelijkheden:

  • Klachten die buiten de DSM classificatie vallen kunnen door de huisarts zelf of door de POH (praktijkondersteuner huisarts) worden behandeld.
  • Is er sprake van een psychische stoornis of het vermoeden van een stoornis, dan is een verwijzing naar de GB GGZ op zijn plaats.
  • Complexe en risicovolle stoornissen horen thuis in de G(especialiseerde)GGZ

De huisarts kan dus doorverwijzen naar de GB GGZ op basis van een psychische stoornis volgens de DSM IV of bij het vermoeden van een dergelijke stoornis. De psycholoog in de GB GGZ stelt de diagnose en beoordeelt samen met de cliënt welke behandeling wordt ingezet.

En als de psycholoog een andere diagnose stelt dan de huisarts?

Bijvoorbeeld omdat er toch geen DSM IV stoornis wordt geconstateerd, of omdat er sprake blijkt te zijn van zwaardere problematiek die niet in de GB GGZ thuis hoort. Dan verwijst hij de cliënt terug naar de huisarts. Om te voorkomen dat cliënten dan meteen hun eigen risico kwijt zijn (de bekostiging gaat immers niet meer per consult maar per product) kan het zogenaamde ‘Transitieproduct’ worden gedeclareerd. Daarin wordt rekening gehouden met maximaal twee consulten. De huisarts kan vervolgens de cliënt naar de GGGZ verwijzen of, als er sprake is van lichte klachten, naar de POH. Binnen de GB GGZ kan de psycholoog in samenspraak met de cliënt van product switchen, mocht dat noodzakelijk blijken, daar is dan geen nieuwe verwijzing voor nodig.

Toelichting voor de cliënt

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Wat vergoedt de zorgverzekering?

Sinds 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De vergoeding valt onder het eigen risico*. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel of Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. De psycholoog in de GB GGZ moet zo veel mogelijk kortdurend behandelen. De zorgverzekeraars hebben in hun contracten de bepaling opgenomen dat maar een beperkt deel van de behandelingen ‘Intensief’ en ‘Middel’ mogen zijn, en het grootste deel ‘Kort’, op straffe van een korting op het uurtarief voor de psycholoog. De psycholoog gebruikt voor deze behandelingen methoden en technieken die speciaal voor de GB GGZ zijn ontwikkeld.

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. En wellicht is in uw geval uw aanvullende verzekering of zelf betalen voor een behandeling die niet in de GB GGZ vergoed wordt de beste optie.

* Wat is een verplicht eigen risico?

Sinds 2008 geldt voor iedereen die ouder is dan 18 jaar een verplicht eigen risico in de zorgverzekering. Voor 2016 is dit vastgesteld op € 375,-. Dit betekent dat u dit jaar maximaal dat bedrag zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Zoals voor medicijnen, ziekenhuisopname of therapie. Het geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg. Behalve voor de huisartsenzorg, tandheelkundige zorg tot 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en alle zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed. Het eigen risico wordt altijd door uw zorgverzekeraar met u verrekend.